Studio Ligjore "Peka Law"
Rr. Mine Peza, P 87/3.
+355672034200

Lejet Minerare

Ofrojmë shërbimin e përfaqësimit në marrëdhëniet e shoqërisë tregtare në organin që i paisë këto shoqëri me leje për studimin dhe shfrytëzimin e mineraleve:
Ofrojmë konsulencë juridike në lidhje me aplikimin për leje studimi dhe shfrytëzimi të vendburimeve minerare në Republikën e Shqipërisë. Kundërshtimin në rrugë gjyqësore të vendimeve për paisjen, revokimin, zgjatjen e afatit të lejes minerare, shtimin ose zvoglimin e kordinatave të lejes minerare, perkatësisht në Koordinatat XYZ etj.
Ofrojmë shërbim të kualifikuar në fushën e legjislacionit financiar në Republikën e Shqipërisë, shërbim i cili konsiston në: Konsulencë juridike dhe plotësim dokumentacioni për përfitimin e kredive bankare. Hartim dokumentash, aktesh, përfaqësim në gjykatë, në mbrojtje të klientëve debitorë apo kreditorë ndaj bankave të nivelit të dytë.
Marrim përsipër ndjekjen e të gjitha praktikave që kanë të bëjnë me lejet e qëndrimit dhe të punës për të huaj, si dhe çdo dokument tjetër të nevojshëm për shtetasit e huaj që jetojnë apo punojnë në Republikën e Shqipërisë. Studio jonë ndjekë dhe asiston në të gjitha fazat që kanë të bëjnë me aplikimin dhe pajisjen me dokumentin e kërkuar nga shtetasit e huaj.
Ofrojmë shërbimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin kombëtar apo ndërkombëtar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave, të markave tregtare, patentave, dizenjove industriale, treguesve gjeografikë, përfshi këtu aplikimin dhe regjistrim e patentave kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ndjekjen e këtyre proçedurave pranë institucioneve përkatëse.
Ofrojmë konsulencë ligjore në regjistrimin e liçensave, në aplikimin për ripërtëritje etj. Konsulencë dhe përfaqësim në gjykatë në rast shkeljesh të të drejtave që kanë lidhje me pronësinë intelektuale.
Image

Lejet Minerare

Ofrojmë shërbimin e përfaqësimit në marrëdhëniet e shoqërisë tregtare në organin që i paisë me leje për studimin dhe shfrytëzimin e mineraleve

Particle element

Kontakt

Pronoto konsultën tënde!
Telefononi në:
+355 67 20 34 200
Dërgo Email në:
info@pekalaw.com
Na vizitoni në:
Rr. Mine Peza, P. 87/3.
error: Faqja është e mbrojtur!