Studio Ligjore "Peka Law"
Rr. Mine Peza, P 87/3.
+355672034200

Administrative e Përgjithshme

Ofrojmë sherbimin e përfaqësimit përpara të gjitha gjykatave, në të gjitha shkallët e gjykimit, për çështje administrative që kanë të bëjnë me:
Hartim të dokumentacionit të nevojshëm.
Përfaqësim ligjor në konfliktet me organet administrative shteterore.
Ankim të akteve administrative individuale.
Asistencë dhe përpilim të dokumentacionit për pjesëmarrje në tendera, propozimin dhe përgatitjen e konçensioneve, marrjen e lejeve, etj.
Konsulencë dhe asistencë në komunikim me organet e adiministratës shtetërore.
Konsulencë dhe asistencë në lidhjen e kontratave me organet e administratës shtetërore.
Ankimi gjyqesor i akteve administrative dhe përfaqësim gjyqësor përpara gjykatave të shkallës së parë, të Apelit, dhe të Gjykatës së Lartë.
Përfaqësim në gjykimet për kontrollin e ligjshmërisë së aktit në Gjykatën e Lartë dhe në Gjykatën Kushtetuese.
Përpilim kërkesash fillestare, peticione me gojë ose me shkrim, me anë të mjeteve të parashikuara në Kodin e Proçedurave Administrative, akte juridike, memorie, në lidhje me proçedimet administrative ku klientët tanë janë palë.
Ankim ndaj vendimeve të ndërmjetme që merr organi administrativ, pjesëmarrje në zhvillimin e proçedurës hetimore nga organet administrative, duke kërkuar verifikimin e provave, duke paraqitur prova që shërbejnë për marrjen e vendimit nga ana e tij.
Hartim dokumentacioni dhe ndjekje të procedurave të tenderave dhe prokurimeve publike.
Ofrojmë sherbimin e perfaqësimit në fushën e legjislacionit tatimor, duke ofruar konsulencë mbi sistemin tatimor dhe doganor në Republikën e Shqipërisë, duke ndërmjetësuar në zgjidhjen e konflikteve, apo duke ofruar konsulencë në përgatitjen e ankimimeve ndaj vendimeve të organeve tatimore dhe doganore.
Image

Administrative e Përgjithshme

Përfaqësim në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje administrative.

Particle element

Kontakt

Bëj rezervimin tënd!
Telefononi në:
+355 67 20 34 200
Dërgo Email në:
info@pekalaw.com
Na vizitoni në:
Rr. Mine Peza, P. 87/3.
error: Faqja është e mbrojtur!